Donaties

via Stichting Vrienden Duttendel en Wittebrug

Onze beide wijken tellen zo'n 1.700 bewoners. Elke meerderjarige bewoner daarvan is in beginsel lid van de bewoners-organisatie Duttendel Wittebrug Wijkvereniging.

Uw lidmaatschap is kosteloos -- maar uw vereniging maakt wèl kosten!

Die kosten worden gefinancierd vanuit een krimpende gemeentebijdrage van ca. € 1,= per bewoner per jaar en… die is niet toereikend. Zoals u hebt vernomen daalt die subsidie ieder jaar, als gevolg van Gemeentelijke bezuinigingen. Daarom wordt elk jaar door de Stichting Vrienden Duttendel en Wittebrug het verenigingstekort aangevuld.

Hierbij wij vragen u om uw jaarlijkse donatie voor uw Wijkvereniging

Stichting Vrienden Duttendel en Wittebrug wordt uitsluitend gevoed door donaties van wijkbewoners – door u!

Wat doen we nu zoal van uw geld?

  • actieve vertegenwoordiging wijkbelang bij Gemeente, Stadsdeel Scheveningen en diensten zoals Politie en overlegorganen voor invloed op gunstig beleid voor de wijk
  • intensieve samenwerking met alle omringende Bewoners Organisaties op het gebied van woon- en leefcomfort, ruimtelijke ordening, verkeer en veiligheid en regio-planning.
  • specifieke op onze wijk gerichte projecten zoals verhoging fietsveiligheid bij het George Maduroplein na de aanleg van de keerlus, de ontwikkeling van de herinrichting van het Han Stijkelplein en noodzakelijke fondsenwerving, welzijnsaspecten zoals High Teas bij Oldeslo, anticiperen op de plannen voor Randstadrail op de Nieuwe Parklaan, een nieuwe kinderspeelplaats in de wijk, parkeeroverleg met en veiligheid rond de Vrije School enz.
  • lid klankbordgroep ICC: bewaken invulling openbare ruimte van nieuw International Strafhof met verkeersstromen
  • verbetering communicatie & informatie met de wijk: tijd en energie gestopt in creatie en onderhoud van onze website www.duttendelwittebrug.nl met zo'n 80 pagina's nieuws, agenda en informatie en tussen de 30 en 50 unieke bezoekers per dag
  • ondersteuning Scheveningse-Bad Gazet, financieel en redactioneel middels door het bestuur bezorgde brieven en e-mailings voor directe communicatie met bewoners
  • jaarlijkse Nieuwjaarsborrel en Algemene Leden Vergaderingen: organisatie en bekostiging
  • ... en nog vele andere zaken en activiteiten, die u hier op deze website kunt zien.

Naast het jaarlijks bijstaan van de Vereniging voor alle genoemde activiteiten bouwt de Stichting ook een stevige financiële buffer op voor bijzondere uitgaven zoals bijvoorbeeld juridische bijstand in een bezwarenprocedure.

Een toenemend aantal inwoners van de wijk is al jaren trouw donateur. De Stichting blijft zo streven naar een breed draagvlak om de activiteiten van uw wijkvereniging blijvend en succesvol te ondersteunen. Verleng dus uw donateurschap of wordt een nieuwe donateur!

Om die reden vragen wij u hiermee om uw jaarlijkse donatie en verzoeken u die over te maken naar rekeningnummer:

IBAN NL26INGB0008367354 t.n.v. Stichting Vrienden Duttendel Wittebrug, Den Haag, onder vermelding van “donatie”

Doorgaans bedraagt de donatie tussen € 10,= en € 48,= en is voor u mogelijk fiscaal aftrekbaar als eenmalige gift *)

Dank u bij voorbaat voor uw bijdrage.

De "Stichting Vrienden Duttendel en Wittebrug" is een geheel andere rechtspersoon dan de Duttendel Wittebrug Wijkvereniging. Zij werd in het leven geroepen om eventuele kastekorten van de Vereniging, waar nodig, aan te vullen. Daarmee is zij één van de subsidieverleners aan de Vereniging. Het financieel verslag van de Stichting is daarom uitdrukkelijk geen onderdeel van de ALV Duttendel Wittebrug Wijkvereniging.

De Stichtingskas wordt steeds gevoed met donaties van onze wijkbewoners. De Stichting heeft geen wettelijke publicatieplicht. Om die reden staat aan alle donateurs vanzelfsprekend het financieel verslag van de Stichting ter beschikking. Het kan HIER worden opgevraagd door iedere daadwerkelijke donateur.

Met dank en hartelijke groet van uw penningmeester

*) Inlichtingen: penningmeester@duttendelwittebrug.nl