Wijkvereniging

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging

is opgericht door wijkbewoners en heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, waaronder mede wordt begrepen het behoud van het karakter van de wijk”.

Alle bewoners ouder dan 18 jaar zijn automatisch lid van onze wijkvereniging. 

Jaarlijks organiseert de wijkvereniging een Algemene Leden Vergadering om de leden te informeren en wordt er een bestuur gekozen.

Bestuur

Paul van Loon (vice-voorzitter), Lya den Ouden (secretaris), Marjon Margés- Jansen (voorzitter), Constant van Kretschmar (bestuurslid) en Pim Nolet (penningmeester) 

Doel van de Wijkvereniging

Het doel van uw wijkvereniging is in haar statuten omschreven als “het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, waaronder mede wordt begrepen het behoud van het karakter van de wijk”.

De wijkvereniging streeft er naar haar doel te bereiken, onder meer, door:

Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug

De Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug “Stichting” heeft tot doel het financieel ondersteunen van de doelstellingen van de Duttendel Wittebrug Wijkvereniging . Zij doet dit onder meer door het verwerven van fondsen van wijkbewoners door middel van het jaarlijkse verzoek voor donaties middels een huis aan huis brief. Daarnaast zijn fondsen opgehaald voor de renovatie van het Han Stijkelplein.

De Stichting is per 22 november 2011 door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer van de Stichting is 816745511.

Bestuursleden van de Stichting zijn  Marjon Margés (waarnemend voorzitter en secretaris), Pim Nolet (penningmeester) en Paul van Loon (vice-voorzitter). Dit zijn dezelfde personen die zitting hebben in het bestuur van de wijkvereniging. De bestuursfunctie is geheel onbezoldigd.

Beleid

Als vertegenwoordiger van de wijk is de focus van het bestuur in het bijzonder gericht op die zaken, die een directe en onmiddellijke invloed hebben op de leefbaarheid in onze wijk, in ruime zin.

Uiteraard wordt onderkend dat onze wijk een onderdeel uitmaakt van Den Haag, immers het ligt ingeklemd tussen parken op de grens van Den Haag en Scheveningen en ondervindt veel invloed van beide kanten.

Het bestuur van de wijkvereniging heeft ‘sociale cohesie’ en leefbaarheid als uitgangspunt gekozen voor alle activiteiten. Samen doelen stellen en die gezamenlijk realiseren leidt tot nadere kennismaking en contacten. Het beleid wordt vertaald naar een aantal concrete dossiers. In het jaaroverzicht en jaarprogramma is aangegeven waar bestuur en commissies hun aandacht op richten.

Het wijkbestuur onderhoudt goede contacten met de gemeente, in het bijzonder met het stadsdeelkantoor Scheveningen, en vormt ook een actieve partner in de verschillende Wijkoverlegorganen zoals GSBO (Gemeenschappelijke Scheveningse Bewonersorganisaties), BNS (Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen), Wijk- en bewonersvereniging Behoordenhout, Stichting Welzijn Scheveningen e.a..

Het huidige beleid karakteriseert zich door een sterke focus op zaken die direct onze wijken betreffen - en een meer bescheiden benadering van zaken die verder weg om ons heen gebeuren en daarmede een afnemende uitwerking op onze wijk hebben.

De verbetering en verbreding van de communicatie met de wijkbewoners is een van de kernelementen van het huidige bestuur. Dat was een van de voornaamste drijfveren om deze website te creëren. Wij vertrouwen dat dit ook het gebruik van laagdrempelige e-mail correspondentie tussen wijkbestuur en bewoners vice-versa zal stimuleren. Voorts wordt gestreefd naar het vergroten van de participatie van wijkbewoners in belangrijke ontwikkelingen door middel van werkgroepen.

Via de verschillende overlegorganen waarin wij participeren wordt tevens steun geleverd aan aanpalende wijkverenigingen en belangenorganisaties, in het bijzonder waar zulke steun een positieve uitwerking kan hebben op de samenwerking met wijkorganisaties en de bewoners in zijn algemeen.

Commissies

De volgende commissies zijn thans in functie (ook bestuursleden nemen deel in sommige commissies):

Ledenvergadering

Duttendel Wittebrug Wijkvereniging organiseert tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten bijzondere vergaderingen te beleggen.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt doorgaans plaats in april/mei. De genodigden zijn de bewoners van de wijken Duttendel en Wittebrug.

Op de ALV wordt aan de leden om steun gevraagd voor het gevoerde en het toekomstig te voeren beleid, wordt rekenschap afgelegd met betrekking tot de financiën van de vereniging en de stichting en worden bestuurswisselingen ter goedkeuring voorgelegd.

Naast deze terugkerende zaken is het een gelegenheid om relevante informatie uit te wisselen en vragen te stellen in een dialoog tussen bestuur en haar wijkbewoners.