Het oog op Plesman 1-6

De Plesman-commissie is door het bestuur van de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug in het leven geroepen om de belangen van de wijk naar voren te brengen bij de verkoop en ontwikkeling van het voormalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan Plesmanweg 1-6.

De commissie bestaat uit Ben Giesen (voorzitter), Jan Hartsink, Frans Jansen, René Jansen, Maarten Koopman en Vivienne Scheltema, en wordt geadviseerd door architect Hans van Beek.

Hieronder treft u een chronologisch verslag aan van deze commissie. De bijbehorende stukken kunt u vinden via onderstreepte woorden (links) of in het archief.

Nieuw ontwerp (3 juli 2019) en gesprek met Impact Vastgoed (7 augustus)

Stedenbouwkundig architect Peter Trimp heeft voorgesteld om - als thema voor de hoofdstructuur van nieuwbouw - de sprank als uitgangspunt te nemen en als het ware een poort te creëren door middel van twee torens van ca. 35 meter hoog aan weerszijden van de sprank. De Plesmancommissie staat zonder meer afwijzend tegen de voorgestelde nieuwbouw met torens aan weerszijden van de sprank. Dat heeft zij in haar brief d.d. 13 juli en in een daaropvolgend gesprek met Impact Vastgoed op 7 augustus duidelijk gemaakt. De resultaten van dat gesprek - de projectontwikkelaar geeft aan niet open te staan voor onze voorstellen - zijn gemeld aan de gemeente. Ons inziens is een vervolggesprek met wethouder Revis onvermijdelijk.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard, wel aandacht voor een goede ruimtelijke ordening (11 juli 2019)

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich laten adviseren door de Adviescommissie bezwaarschriften. De samenvatting van het advies is: "De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kantoorfunctie naar diverse andere functies is op goede gronden genomen, en is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en het gemeentelijk beleid". Het college is het eens met de door de commissie gegeven motivering en verklaart daarom het bezwaarschrift ongegrond. De Plesmancommissie heeft weliswaar geen bezwaar tegen een functiewijziging van het monument, maar is van mening dat er onvoldoende zicht is op een goede ruimtelijke ordening in samenhang met nog te ontwikkelen nieuwbouw. Dat laatste wordt erkend door de gemeente, maar komt aan de orde bij de besluitvorming over de nieuwbouwblokken en bij de beoordeling van de aangevraagde omgevingsvergunningen voor de Activiteiten Bouwen en Wijzigen Rijksmonument voor het bestaande hoofdgebouw.

Hoorzitting Adviescommissie bezwaarschriften (14 mei 2019)

Bezwaren van meerdere wijkbewoners tegen bestemmingswijziging van het rijksmonument zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaren niet binnen de termijn van 6 weken zijn ingediend (een dag te laat). Het bezwaar van Frans Jansen (FJ) is op 22 januari ingediend en is in behandeling genomen door de ACB. Begin mei zijn door Plesmanweg B.V. en Gemeente verweerschriften ingediend en heeft FJ een nadere toelichting op zijn bezwaren gegeven. Voor de hoorzitting op 14 mei heeft FJ een pleitnotitie opgesteld, waarin hij nogmaals heeft benadrukt dat bij het verlenen van een vergunning voor een bestemmingswijziging voldaan moet worden aan de voorwaarde van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij is van belang dat de ruimtelijke ordening van het monument wordt bezien in het grotere kader van en in onlosmakelijke samenhang met nieuwbouw en omgeving. Zolang er nog geen definitieve plannen voor nieuwbouw zijn, kan de ruimtelijke ordening niet worden beoordeeld en mag volgens FJ geen vergunning worden gegeven. De Plesmancommissie schaart zich achter deze bezwaren. Formeel dient het bestuursorgaan binnen 18 weken te beslissen, dus uiterlijk 28 mei.

Overleg met wethouder Revis (22 maart 2019)

In januari en februari heeft de Plesmancommissie bij het projectmanagement van de gemeente en bij de wethouder haar verontwaardiging kenbaar gemaakt over medewerking van de gemeente aan 25.315 m2 nieuwbouw. Daarnaast is het onaanvaardbaar indien de gemeente volstrekt voorbij gaat aan de weloverwogen inbreng van de Plesmancommissie. Wethouder Revis heeft projectontwikkelaar Impact Vastgoed en de Plesmancommissie uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Daar is nog eens duidelijk naar voren gebracht (zie de gespreksnotitie) dat de plannen voor nieuwbouw - ook na voorstellen van Impact Vastgoed om alle gebouwen lager te maken - een aantasting van de wijk betekenen. Die plannen zijn bovendien niet te harmoniëren met het coalitieakkoord (dat nieuwbouw moet aansluiten bij bestaande bebouwing en de omgeving) en met het beschermd stadsgezicht (met bijzondere aandacht voor het rijksmonument en het hoogwaardige landschappelijke beeld). Wethouder Revis heeft Impact Vastgoed uitgenodigd serieus in te gaan op de voorstellen van de Plesmancommissie: vergroot de afstand van een nieuw gebouw tot de Badhuisweg/Plesmanweg, bouw zoveel mogelijk op het grondvlak van de Saxofoon, en bouw niet hoger dan het monument.


Gespreksnotitie voor overleg met wethouder Revis inzake beginselplan Plesmanweg 1-6 op 22 maart 2019

Wij zijn blij met de poging van wethouder Revis om te zien of er openingen kunnen ontstaan in het vastgelopen overleg met Impact Vastgoed.

Wij hebben in de afgelopen anderhalf jaar ernstige bezwaren geuit tegen de plannen voor herontwikkeling van het Plesmanduin. De bezwaren waren met de wijk afgestemd, ondersteund door onze stedenbouwkundig adviseur. De gemeente werd hierover geïnformeerd.

In essentie:

De ontworpen nieuwbouw is te veel, veel te hoog, en staat te dicht op bestaande historische bebouwing in de wijk. Vervanging van de Saxofoon – een laag maar ontsierend en afsluitend gebouw – vinden we prima. Wij spreken dan over een gebouw van ca. 15.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo).

Terug naar begin:

In de brief van wethouder Revis aan de voorzitter van de Commissie Ruimte d.d. 5 juli 2017 is vastgelegd:

  • Referentie naar de Nota van Uitgangspunten t.b.v. verkoop Rijkspand Plesmanweg 1- 6, en het belang van overleg met belanghebbenden en het betrekken van de buurt bij verdere planvorming.
  • Nieuwbouw kent dezelfde architectuur en hoogte als het rijksmonument, waardoor het geheel wordt versterkt. Dus wel hoger dan de Saxofoon, maar aansluitend bij het monumentale karakter. Een complex dat is georiënteerd op het mooie groene achterland en het residentiële karakter van de omgeving.
  • Het programma bestaat uit 56.000 m2 bvo, waarvan 10.500 m2 voor parkeren. Het monument is 26.900 m2 groot, dan resteert 18.600 m2 voor nieuwbouw. Dat is meer dan de Saxofoon, maar geen 25.000 m2!

Referenties:

  • Coalitieakkoord: Nieuwbouw moet passen bij de bestaande bouwstijl en in de bestaande omgeving. Het toevoegen van woningen dient ook een verbetering te betekenen voor de kwaliteit en het functioneren van een gebied. Dat betekent: mooie bouw en aantrekkelijke groene buitenruimte.
  • Hoogbouwvisie Eyeline en Skyline: In bestaande wijken met overwegend laagbouw en op plekken waar hoogbouw niet past en het unieke karakter van de stad aantast, zoals op Scheveningen, komt geen hoogbouw. De bouwhoogte moet daar aansluiten op de omgeving. Dat betekent: geen torenflat. o
  • Beschermd Stadsgezicht: De opvallende karakteristiek van dit stadsgezicht is het hoogwaardige landschappelijke beeld dat op verschillende wijze gecultiveerd en verstedelijkt is. Het gebied is van belang wegens bijzondere landschappelijke , stedenbouwkundige, cultuur- en architectonische waarden. Dat betekent: geen detonerende nieuwbouw.

Karakteristieken van dit beginselplan:

  • Geen bijdrage aan een mooiere wijk, integendeel: grote achteruitgang.
  • In het midden een hoge lompe torenflat van 46 meter! Veel hoger dan het monument. Daarnaast massale bouw aan beide kanten: hoog en te dicht op de bestaande bebouwing aan Badhuisweg en Kwekerijweg.
  • Het Beschermd Stadsgezicht wordt beschadigd.

Onze conclusie:

Gelet op de verschillende ontwerpen van V8-architects en van Bos Hofman is de voorgestelde bouwmassa van 25.000 m2 bvo niet inpasbaar op het Plesmanduin.

Alternatief:

Wij hebben in april een alternatief aangedragen, dat wel draagvlak heeft in de wijk. Op onze ontwerp-optie hebben wij geen reactie ontvangen.

Pas nu - na een jaar - wordt overwogen het ontwerp enigszins aan te passen. Dit is echter volstrekt onvoldoende. Vasthouden aan een veel te groot bouwvolume blijft een verkeerd uitgangspunt. Deze massaliteit past niet in deze wijk, past niet bij de historische bebouwing, en past niet bij de monumentale uitstraling van het Plesmangebouw.

Op 10 april wordt dit beginselplan besproken in de jaarvergadering van de wijk. Wij vrezen ernstige onrust in de wijk. Bezwaarprocedures lijken onvermijdelijk. Een nieuw ontwerp is gewenst.

Plesmancommissie

Inspreken bij de welstandscommissie (20 februari 2019)

Vooraf aan de behandeling in de welstands- en monumentencommissie (het verbouwen van het voormalige kantoorgebouw Plesmanweg 1 - 6 tot woon-, logies-, horeca-, sport-, en kantoorgebouw) heeft de Plesman-commissie de volgende tekst ingebracht: Onze echte zorg is de samenhang van oud- en nieuwbouw alsmede de dialoog die de nieuwbouw met de bestaande bebouwing van de buurt moet aangaan. Die zorg is met name gewekt door het ontbreken van een gemeentelijke stedenbouwkundige visie op het gehele gebied terwijl wel het aantal nieuwbouw-meters recent is opgevoerd (ten opzichte van de bieding). Zie verder. De welstandscommissie heeft aangegeven vooralsnog niet akkoord te zijn met de bouwplannen, onder meer met de volgende reden: "In de wetenschap dat er ideeën zijn over een substantiële wijziging van het niet-monumentale bouwdeel en het terrein rondom, is de (monumentale) terreininrichting niet goed in de context te beoordelen. De kern van deze locatie is een gebouw dat in het landschap staat. Het landschap, de terreininrichting kan daarom ook alleen als één geheel, binnen één voorstel beoordeeld worden." Zie de website.

Bezwaar tegen bestemmingswijziging (23 januari 2019)

De ontwikkelaar wil het rijksmonument een andere bestemming geven: van kantoor naar wonen, logies-, horeca-, sport- en kantoorfunctie. Daarvoor heeft hij een omgevingsvergunning aangevraagd. Die is verleend op 12 december en gepubliceerd in het Gemeenteblad van 14 december 2018. De Plesmancommissie heeft nadere gegevens opgevraagd over de verleende vergunning. Daaruit blijkt onder meer het volgende. Het rijksmonument krijgt een sportschool op verdieping -1 bij de hoofdentree van het gebouw. In het hoofdgebouw worden voor het merendeel sociale woningen gebouwd, bedoeld voor starters. Voor gebruikers van het monument is een parkeerbehoefte berekend van 280 parkeerplaatsen; er komen nog ca. 160 nieuwbouwappartementen bij; bij de gunning is aangegeven dat er 400 parkeerplaatsen op het gebied komen; er zijn derhalve te weinig parkeerplaatsen. De gemeente heeft met Impact Vastgoed een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten, waarin de gemeente een inspanningsverplichting afgeeft om ca 25.000 m2 nieuwbouw te realiseren; dat is volgens de Plesmancommissie niet inpasbaar in onze wijk. De wijkvereniging heeft bezwaar gemaakt.

Brief aan Impact Vastgoed en Gemeente-Projectmanagement (14 december 2018)

Op 27 november heeft de Plesman-commissie een presentatie gekregen van een nieuw ontwerp voor nieuwbouw. Na gedegen bestudering van de tekeningen heeft de commissie onder meer het volgende opgemerkt. Nieuwbouw met een hoogte van het monument moet op aanzienlijke afstand van de Plesmanweg-Badhuisweg blijven. Verder kan een toren worden gezien als beeldmerk van het ensemble, maar een hoge toren roept fundamentele vragen op met het oog op karakter en kwaliteit van onze wijk. En nieuwbouw zou ook moeten aansluiten bij villa's op het Hubertusduin. De commissie concludeert dat Impact Vastgoed gewoonweg teveel wil bouwen. Zie de brief met bijlage.

Nieuwsbrief van de wijkvereniging (21 november 2018)

In grote lijnen wordt aangeduid wat de stand van zaken is rond herontwikkeling van het voormalige KLM-gebouw en plannen voor nieuwbouw. Zie hier.

Brief aan Impact Vastgoed en Gemeente-Projectmanagement (10 september 2018)

In een bespreking met Impact Vastgoed op 20 augustus is de Plesman-commissie geïnformeerd over een nieuw ontwerp voor de nieuwbouw op het Plesmanduin. Dat betreft 3 gebouwen (F, G en H) die in samenhang met het monument zijn gepositioneerd. Gebouwen F en H krijgen dezelfde hoogte als het middendeel C van het monument, en gebouw G krijgt een dubbele hoogte. In haar reactie heeft de Plesman-commissie onder meer aangegeven dat zij de hoogte van torenflat G buitenproportioneel acht en dus onaanvaardbaar. De commissie heeft geadviseerd aan Impact Vastgoed om dit nieuwe ontwerp in massa voldoende aan te passen en architectonisch zodanig uit te werken dat bij een presentatie aan de wijk een goed beeld kan worden verkregen, onder andere door aanzichten uit relevante gezichtshoeken. Zie de brief.

Brief aan Afdeling Projectmanagement van de Gemeente (16 mei 2018)

Via de “E-mailservice Berichten over uw buurt” is de Plesman-commissie op de hoogte gesteld van de aanvraag “Functiewijzing Monument Plesmanweg” d.d. 24 april 2018. De commissie heeft haar zorg uitgesproken over behandeling van de aanvraag zonder dat het gehele project in ogenschouw kan worden genomen. Zie de brief.

Brief aan Impact Vastgoed en Wethouder (23 april 2018)

De Plesman-commissie heeft een tweede brief aan Impact Vastgoed gezonden, in afschrift aan Boudewijn Revis, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte, en aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Reden is dat nadere informatie van Impact Vastgoed over plannen voor nieuwbouw uitblijft, en gevreesd wordt dat de wijk geconfronteerd gaat worden met een ontwerp dat grote weerstand gaat oproepen. De commissie wil laten zien dat het zeer wel mogelijk is nieuwbouw te ontwerpen dat kan rekenen op draagvlak in de wijk. Zie de brief met bijlage.

Visie van de Plesman-commissie (21 maart 2018)

Om duidelijk aan te geven vanuit welke visie (ofwel: wat willen we graag zien over 10 jaar) we gesprekken voeren met Impact Vastgoed, gemeente en omwonenden hebben we belangrijke ijkpunten op papier gezet. Zie hier.

Brief aan Impact Vastgoed en Wethouder (5 maart 2018)

De Plesman-commissie heeft een brief aan Impact Vastgoed gezonden, in afschrift aan Boudewijn Revis, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte, en aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. In de brief en bijlagen verwoordt de commissie haar zorgen over de op 1 februari aan omwonenden gedeelde plannen en informatie. De zorgen betreffen vooral het volume en de hoogte van de beoogde nieuwbouw. Zie de brief aan Impact Vastgoed met bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4.

Bijeenkomst wijkvereniging (15 februari 2018)

Na de presentatie aan omwonenden door Impact Vastgoed op 1 februari 2018 in Madurodam heeft de wijkvereniging samen met de Plesman-commissie een bijeenkomst voor de wijk georganiseerd om te toetsen wat het sentiment is bij de op 1 februari gepresenteerde plannen. De opkomst van circa 90 omwonenden is hoog. Jan Hartsink licht namens de Plesman-commissie de plannen tot zover bekend toe. Er worden veel vragen gesteld. Voor een groot deel van de aanwezigen was deze informatie nieuw: zij waren op 1 februari niet aanwezig. De commissie wil de input uit de wijk benutten voor een schriftelijke reactie aan Impact Vastgoed.

Zie het verslag van de wijkbijeenkomst dat door de wijkvereniging is opgesteld.

Impact Vastgoed heeft ten behoeve van deze wijkbijeenkomst een extra presentatie gemaakt met impressies en globale afmetingen van ontwerpen in augustus 2017 en februari 2018. Impact Vastgoed deelde deze presentatie onder groot voorbehoud. Eén van de redenen om voorzichtig te zijn met het communiceren van hoogtes en volumes is dat deze, indien op zichzelf gecommuniceerd, verwarring en discussie kunnen genereren. Zoals de architect op 1 februari heeft aangegeven: een compleet beeld met gevels en landschap is nodig, maar zover is het plan en bijhorende ontwerp begin februari 2018 nog niet. De aanvullende informatie van Impact Vastgoed staat op het besloten deel van plesmanduin.nl.

Tweede informatiebijeenkomst omwonenden (1 februari 2018)

De bijeenkomst was uitstekend georkestreerd. In het eerste deel van de avond stond het integrale plan en de status van het project centraal. Dit deel van de avond was gevuld met presentaties van de drie architecten en de juridisch deskundige. Er werd geschetst hoe Impact Vastgoed met het monument wil omgaan. Ook werd een nieuw voorlopig ontwerp getoond met vier nieuwe gebouwen in plaats van de 'Saxofoon'. Helaas ontbraken bij de presentatie een meer uitgewerkt schetsplan met maquette en heldere gegevens over volume, hoogte en plaatsing van de nieuwbouw. Het tweede deel van de avond stond in het teken van luisteren naar vragen en wensen van omwonenden. Een weergave van een en ander is te vinden op het besloten deel van plesmanduin.nl.

Tijdens de avond kreeg ook voorzitter Ben Giesen van de Plesman-commissie kort het woord. Hij gaf aan dat de commissie zich op tijd, in een vroeg stadium, een beeld wil vormen van de kwaliteiten en/of zorgpunten van het project en daarover in overleg wil blijven met Impact Vastgoed.

Weergave kansen en zorgen (24 oktober 2017)

De commissie heeft na de eerste bijeenkomst voor omwonenden op 23 augustus enkele kansen en zorgpunten op papier gezet ter bespreking met Impact Vastgoed. Het verankeren van de monumentale uitstraling van het Plesmangebouw wordt als positief ervaren. Dat geldt evenzeer voor het vervangen van de “Saxofoon” door enkele nieuwe appartementsgebouwen, die meer passen in de directe omgeving van het monument. Ook het versterken van het groene karakter wordt gesteund door de commissie. Deze benadering past bij het kwalitatief groene karakter van de wijk en de verbinding met natuur- en groengebieden in de directe omgeving. Ook de multifunctionaliteit zoals voorzien in het project wordt als positief uitgangspunt ervaren: het kan de wijk verlevendigen. Er zijn echter ook zorgpunten: laat nieuwbouw los staan van het monument, parkeren moet ondergronds, in- en uitritten mogen niet leiden tot verkeersonveiligheid, en de hoge bebouwing (hoger dan is vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan) staat niet in verhouding met bebouwing in de directe omgeving van het project. Daarnaast zijn er nog andere punten van zorg. Lees de notitie van de commissie hier.

Eerste informatiebijeenkomst omwonenden (23 augustus 2017)

Bart Dura, partner bij Impact vastgoed, presenteerde op hoofdlijnen wat Impact Vastgoed voor ogen heeft met de herontwikkeling van het kantorencomplex aan de Plesmanweg. Daarna volgde architectenbureau V8 dat zichzelf introduceerde aan de hand van eerder werk. V8 gaf een eerste impressie van een mogelijk ontwerp voor de nieuwbouw. In de Scheveningen Bad Gazet is n.a.v. deze bijeenkomst een artikel verschenen.

Gunning aan Impact Vastgoed (5 juli 2017)

Bijna twee maanden later dan verwacht kwam het nieuws naar buiten dat Plesmanweg 1-6 aan Impact Vastgoed was gegund. Wethouder Revis stuurde naar aanleiding van deze gunning een brief aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. De Plesman-commissie was verrast: zij had in de periode voorafgaand aan de bieding geen enkel contact gehad met Impact Vastgoed en was dus niet geïnformeerd over mogelijke plannen.

Presentatie aan Rijksvastgoedbedrijf (Dewy Verhey) en Gemeente (Mark van Oosterhout) (19 april 2017)

In de periode maart-april 2017 is de wijkvereniging c.q. Plesman-commissie benaderd door verschillende projectontwikkelaars om hun plannen globaal voor te leggen en een eerste reactie van de wijk te vernemen. Op basis van die gesprekken heeft de commissie aan RVB en Gemeente laten weten welke plannen wellicht de meeste appreciatie vanuit de wijk zouden kunnen krijgen en wat pertinent op weerstand zou stuiten. Vanwege de vertrouwelijkheid van die gesprekken worden hier geen namen en plannen genoemd. Wel is van belang te vermelden dat de commissie ook de resultaten van een peiling onder wijkbewoners heeft getoond: over te accepteren hoogte van nieuwbouw in plaats van de Saxofoon.

Nota van Uitgangspunten (6 december 2016)

Op 7 december heeft wethouder Boudewijn Revis de nota van uitgangspunten naar de Commissie Ruimte gestuurd en daarbij het volgende opgemerkt:

"Het RVB en de gemeente hebben op 6 juli jl. op de locatie Plesmanweg 1-6 een brainstormsessie georganiseerd, waarbij een afvaardiging van de wijkvereniging Duttendel Wittebrug aanwezig was. De start voor het verkoopproces is door het RVB aangekondigd bij de wijkvereniging. De wijkvereniging heeft veel interesse in de ontwikkelingen op de locatie en wil actief bij het verloop van het proces betrokken blijven. (…) Het RVB is inmiddels het verkoopproces gestart. De toekomstig eigenaar zal in de toekomst het bouwplan verder vormgeven en hierover met de wijk moeten communiceren. Indien het nieuwe initiatief voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de nota van uitgangspunten, zal de verruiming van het gebruik t.z.t. door de gemeente juridisch-planologisch worden gefaciliteerd door een wijziging van het vigerende bestemmingsplan aan uw commissie en raad voor te leggen."

Installatie Commissie vml KLM Gebouw (17 februari 2017)

De eerste samenkomst van de commissie vond plaats onder voorzitterschap van Tom Ensink. Ter voorkoming van eventuele (juridische) belangenverstrengeling is Tom Ensink op 21 augustus opgevolgd door Ben Giesen.

Het KLM gebouw, verkenning herbestemming Plesmanweg 1-6 (20 april 2016)

Het leek het bestuur van de wijkvereniging een goede gedachte om voorafgaand aan de verkoop van Plesmanweg 1-6 zich te verdiepen in wat er mogelijk stond te gebeuren met het gebouw. De wijkvereniging heeft daarom deskundigen David Struik en Joost Bomhoff bereid gevonden zelfstandig enkele gedachten hierover uit te werken, zonder overleg met de gemeente, rijksoverheid of potentiële kopers. Op de zeer goed bezochte algemene vergadering van de wijkvereniging van 20 april 2016 is deze studie door David Struik en Joost Bomhoff gepresenteerd.

De gedachten staan ook in een boekje dat is uitgedeeld tijdens de presentatie. In het boekje komt aan de orde wat het gebouw precies behelst, de geschiedenis van het gebouw, wat de planologische status is van het gebouw, en wat de procedure en de tijdlijn zal zijn. Er worden eveneens enige eerste algemene gedachten uitgewisseld over de mogelijke toekomst van het gebouw. We zijn inmiddels door onze voorraad boekjes heen. Maar een pdf versie kunt u hier bekijken.