Verkeer & Ruimtelijke Ordening

commissie : Ben Giesen en Æde Schoustra

Voor actuele wegwerkzaamheden kijkt u op deze pagina van de gemeente.

Het doel van uw wijkvereniging is in haar statuten omschreven als “het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, waaronder mede wordt begrepen het behoud van het karakter van de wijk”.

Het bestuur ondersteunt deze doelstelling door:

  • actie te nemen op opmerkingen en suggesties van bewoners.
  • deel te nemen aan klankbordgroepen. Zo heeft in het verleden een vertegenwoordiging van de wijkvereniging deelgenomen in de klankbordgroepen tramlijn 9/Nieuwe Parklaan, ICC en Frederikkazerne. Momenteel zijn er geen klankbordgroepen actief.
  • Deel te nemen de gezamenlijke werkgroep V(erkeer)R(uimtelijke)O(rdening) van Duttendel Wittebrug Wijkvereniging en Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. In dit kader is er ook regelmatig overleg met DSO.
  • Het becommentariëren van bestemmingsplannen en beheersverordeningen en indiening het indienen van zienswijzen en/of bezwaarschriften.
  • Het onderhouden van contacten andere naburige wijkverenigingen, zoals Benoordenhout en Van Stolkpark.
  • Het reviewen van de omgevingsvergunningen en indien nodig het indienen van zienswijzen en/of navenante inrichting.
  • Het bijhouden van grote veranderingen in de ruimtelijke ordening, i.e andere bestemming ministerie van infrastructuur en ruimte ordening.

Als bestuur hebben wij een aantal commissies ingesteld die wij als essentieel voor onze wijk zien. Klik in het menu op Commissies (onder Wijkvereniging) voor een overzicht. Bevindingen worden gecommuniceerd naar de bewoners van de wijk.

De bestemmingsplannen voor Duttendel, Wittebrug en Benoordenhout (Internationaal Strafhof) met alle details zijn te vinden op de website van de gemeente.