Het oog op Plesman 1-6

De Plesman-commissie is door het bestuur van de wijkvereniging Duttendel & Wittebrug in het leven geroepen om de belangen van de wijk naar voren te brengen bij de verkoop en ontwikkeling van het voormalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan Plesmanweg 1-6.

De commissie bestaat uit Ben Giesen (voorzitter), Jan Hartsink, Frans Jansen, René Jansen, Maarten Koopman en Vivienne Scheltema, en wordt geadviseerd door architect Hans van Beek.

Hieronder treft u een chronologisch verslag aan van deze commissie. De bijbehorende stukken kunt u vinden via onderstreepte woorden (links) of in het archief.

De verbouwing van het monument is afgerond 

De woningen in het appartement worden dit voorjaar opgeleverd en zullen voor de zomer bewoond zijn. Ook de tuin is opnieuw ingericht. Wanneer de nieuwbouw kan beginnen is nog niet bekend.

Nieuwsbrief 6 - mei 2023 Plesmanduin.pdf

Brief aan college van B&W over Plesmanduin en de zorgen over een aantal aspecten - 16 december 2021

Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug 

Plesmancommissie

Aan: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 16 december 2021

Betreft:

Kenmerk 202121030 (zie publicatie in Gemeenteblad Nr 407100 d.d. 15 november 2021); Aanvraag omgevingsvergunning Plesmanduin, aanvraagnummer: 6463435


Geacht college,


De Plesmancommissie (door het bestuur van de Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug in het leven geroepen om de belangen van de wijk naar voren te brengen bij de verkoop en ontwikkeling van het voormalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu aan Plesmanweg 1-6) is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beginselplan dat ten grondslag ligt aan de ‘aanvraag omgevingsvergunning Plesmanduin’ d.d. 09-11-2021.

In dat beginselplan is rekening gehouden met de kaders voor nieuwbouw en ontwikkeling van Plesmanweg 1-6, zoals beschreven in de vaststellingsovereenkomst tussen Plesmanweg BV en Duttendel Wittebrug Wijkvereniging en F. Jansen, getekend op 30 september 2020. De Plesmancommissie heeft met waardering kennisgenomen van de uitwerking van de nieuwbouwplannen en de inrichting van het terrein van het Plesmanduin.


Evenwel wil de Plesmancommissie de volgende aandachtspunten noemen en u verzoeken deze aandachtspunten (met voorlopige zienswijze) te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning Plesmanduin.


1. Parkeren

Uitgangspunt is dat parkeren plaatsvindt op eigen terrein.

In de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van het monument Plesmanweg 1-6 (uw kenmerk 201807872/7003851) is uitgegaan van het gegeven dat er 291 parkeerplaatsen (exclusief dubbelgebruik) nodig zijn voor de functies in het monument. 

Volgens de aanvraag omgevingsvergunning Plesmanduin (in document BA_600_Plesmanduin_Toelichting_Bouwaanvraag) worden 296 parkeerplaatsen gerealiseerd in de parkeerkelders 1 en 2 (zie pagina 22) en 98 parkeerplaatsen bovengronds (zie pagina 21). 

Opgemerkt zij dat de tekening op pagina 20 met 138 parkeerplaatsen een foutief beeld geeft! 

In totaal worden derhalve 394 parkeerplaatsen voorzien. Uitgaande van de eerder vastgestelde 291 parkeerplaatsen (ofwel 280 inclusief dubbelgebruik) voor de functies in het monument, zijn er dus slechts 103 parkeerplaatsen beschikbaar voor de 157 nieuwbouwappartementen. 

Volgens deze berekening is het aantal parkeerplaatsen onvoldoende.

Wij begrijpen dat er redenen zijn om een nieuwe berekening te maken op basis van de REGELING AUTOPARKEERNORMEN DEN HAAG 2021 (RIS309547). Dan blijkt volgens onze voorlopige berekening dat (bij dubbelgebruik) slechts 377 parkeerplaatsen nodig zouden zijn (tegenover 489 parkeerplaatsen volgens berekening met Nota Parkeernormen Den Haag 2011). 

Wij betwijfelen zeer of het realistisch is om op de locatie Plesmanduin uit te gaan van de nieuwe parkeernormen. Het betreft immers een hoogwaardig wooncomplex in een hoge prijsklasse met commerciële functies als restaurant, hotel en sportschool. Wij veronderstellen dat talloze bewoners en bezoekers gebruik zullen (moeten/willen) maken van de openbare ruimte hetgeen zal leiden tot een hogere parkeerdruk in de directe omgeving. Ons inziens is het vaststellen van een adequate parkeerregeling voorwaardelijk voor het verlenen van de ‘omgevingsvergunning Plesmanduin’.

2. Uitrit Kwekerijweg/Hubertusweg op de Plesmanweg

Een belangrijke uitrit van het Plesmanduin komt via de Kwekerijweg/Hubertusweg uit op de Plesmanweg. Daar ontstaat een verkeersonveilige situatie, zeker voor het verkeer dat linksaf slaat richting Raamweg. Wij hebben daarover (en ook over volgende punten 3, 4 en 5) reeds gesproken in het overleg met ontwikkelaar (Rik Raaymakers), lid Adviescommissie Openbare Ruimte (Jeffrey Jansen), en Projectmanagement gemeente (Fleur Visser) d.d. 20 oktober. Het idee is onder meer: de rijstrook aan de N-zijde zodanig verleggen dat op de middenberm ruimte ontstaat voor opstellen van linksaf-gaand verkeer, zorgen voor voldoende uitzicht (2 parkeerplaatsen aan de NO-zijde verwijderen), en het nemen van verkeersremmende maatregelen (er wordt veel te hard gereden op dit stuk Plesmanweg: plaats camera’s).

Ons inziens dient een besluit over adequate herstructurering van dit verkeerspunt deel uit te maken van de ‘omgevingsvergunning Plesmanduin’.

3. In-/uitrit aan de Kwekerijweg

Ter hoogte van gebouw G is een in-/uitrit van het Plesmanduin voorzien t.b.v. hulpdiensten en verhuizingen. Voorkomen moet worden dat deze in-/uitrit wordt gebruikt door pakketbezorgers, bezoekers enz. en/of dat er ‘met knipperlichten aan’ wordt geparkeerd langs de Kwekerijweg. De Kwekerijweg heeft een landelijk karakter dat instandgehouden moet worden. Bovendien wordt hier veel gefietst, en wordt de weg gebruikt door transportvoertuigen richting kwekerij. De ontwikkelaar dient ervoor te zorgen dat er regelgeving komt m.b.t. het gebruik van de in-/uitrit; de gemeente dient een stopverbod in te stellen voor beide zijden van de Kwekerijweg ter hoogte van het Plesmanduin.

Ons inziens dient de verplichting voor ontwikkelaar om bedoelde regelgeving juridisch vast te leggen, en een besluit over het instellen van het stopverbod, deel uit te maken van de ‘omgevingsvergunning Plesmanduin’.

4. In-/uitrit op Badhuisweg

Tegenover de Van Lennepweg is de uitrit van de parkeergarage onder gebouw F voorzien. Daaromtrent is de ‘Onderbouwing uitwegvergunning Badhuisweg Den Haag’ opgesteld door Goudappel d.d. 8 november 2021. In die onderbouwing wordt onder meer aangegeven dat de bushalte met abri moet worden verplaatst.

Ons inziens is ook herstructurering van de Badhuisweg geboden. Deze weg is rond schooltijden een drukke verkeersweg met veel fietsverkeer, in het algemeen wordt hier gevaarlijk hard gereden, bij oversteken is het uitzicht slecht vanwege de flauwe bocht in de Badhuisweg, bovendien is de Badhuisweg deel van de ster-fietsroute. De wijk hecht er zeer aan dat de Badhuisweg zodanig wordt geherstructureerd dat fietsen veilig is en de verkeerssnelheid wordt teruggebracht tot 30 km. Bovendien stellen wij voor de verkeersdruk op het kruispunt Badhuisweg - ‘uitweg parkeergarage gebouw F’ - Van Lennepweg te beperken door in de Van Lennepweg alleen eenrichtingsverkeer toe te staan (alleen inrijden vanaf de Badhuisweg).

Het verplaatsen van bushalte en abri dient integraal onderdeel te zijn van herstructurering van de Badhuisweg.

5. Ondergrondse afvalcontainers

Er zijn ondergrondse afvalcontainers voorzien op het voorplein van gebouw D nabij gebouw F. De positie is zodanig dat gevreesd moet worden dat de afvalauto het verkeer op de Badhuisweg belemmert.

Indien dat werkelijk het geval is, dient de positie van afvalcontainers te worden herzien.

6. Waterdichtheid van de parkeergarage

Uit de bijlagen bij de aanvraag omgevingsvergunning (met name m.b.t. constructie) blijkt niet dat er voorzieningen worden getroffen om een grondwaterdichte parkeergarage te realiseren. Dat baart ons zorgen, gelet op relevante publicaties over klimaatverandering en het Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 _ Voor een leefbare en water robuuste stad (https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9987379/1/RIS306620_Bijlage_Integraal_Gemee ntelijk_Rioleringsplan). Daarnaast hebben wij kennisgenomen van de zorgwekkende situatie in appartementencomplex Couperusduin in relatie tot verhoogde grondwaterstand (zie https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8542523/1#search=%22couperusduin%22) en de aandacht daaraan in de Commissie Leefomgeving (zie https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8525045/2#search=%22couperusduin%22). 

Duidelijk is dat de gemeente uitgaat van een grondwaterstand van maximaal 70 cm onder de openbare ruimte: "Er is volgens de gemeente sprake van een structureel hoge grondwaterstand[1] indien de gemeten representatieve hoogste grondwaterstand (RHG) voor een gebied langdurig (gedurende meer dan 30% van de tijd van een jaar) hoger is dan de richtwaarde van 70 cm onder de openbare ruimte (zie blz. 80 van het Rioleringsplan).

Tegen de achtergrond van deze informatie menen wij dat waarborgen moeten worden getroffen dat in de toekomst geen overlast van water zal kunnen worden ervaren in de parkeergarages die worden gebouwd op 40 cm boven NAP.

Wij achten die waarborgen van belang voor de welstand van het Plesmanduin, en daarmee van de wijk.

7. Vormgeving kroon gebouw F

Met het oog op de hoogte van nieuwbouw, in het bijzonder van gebouw F, heeft de Plesmancommissie er steeds voor gepleit dat de nieuwbouw zou moeten ‘aansluiten’ bij het monument: door de hoogte van de onderbouw zichtbaar te relateren aan de goothoogte van gebouw D van het monument. De bovenbouw van de nieuwbouw - ofwel de dubbele kroonlaag - zou een luchtige en met het landschap harmoniërende uitstraling moeten krijgen. Nu blijkt uit de tekening met materialisatie op pagina 36 van de toelichting bouwaanvraag BA_600 dat de penanten van de bovenbouw in lichte steen worden gemetseld, waardoor de hoogte van de bovenbouw wordt geaccentueerd ten koste van een ‘groene' natuurinclusieve uitstraling.

De opvatting van de Plesmancommissie is voorgelegd aan de welstandscommissie op 25 augustus 2021, die vervolgens als advies heeft gegeven dat “het ontwerp van de kronen, hoe zij zich verhouden tot de onderliggende verdiepingen en tot het monument, nog aandacht vraagt” (zie Wcie 20210825/201904200).

De Plesmancommissie is van oordeel dat de welstandscommissie het huidige ontwerp nogmaals kritisch in ogenschouw moet nemen.

De Plesmancommissie is graag bereid om bovenstaande aandachtspunten nader toe te lichten en betrokken te worden bij verdere plannen voor herstructurering van Plesmanweg en Badhuisweg vanwege uitritten van het Plesmanduin.


Namens de Plesmancommissie, 

Ben J.M. Giesen

voorzitter

Update Juni 2021 - Brochure + Video

Voortgang Plesmanweg 1-6 juni 2021.pdf

Nieuwbouw op het Plesmanduin

Geen aanpassing, maar een nieuw plan.

In september vorig jaar is overeenstemming bereikt tussen Plesmancommissie en Impact Vastgoed over kaders voor verdere ontwikkeling van nieuwbouwplannen. De wijk heeft via een enquête in grote meerderheid ingestemd met die kaders. Het gaat daarbij om zichtlijnen langs Badhuisweg en Kwekerijweg, hoogte ten opzichte van bestaande bebouwing en het monument, stedenbouwkundige massa (afmetingen van de gebouwen), ondergronds parkeren, en aansluiting bij de landschappelijke omgeving.

In november heeft de architect van Impact Vastgoed aan ons verschillende opties voorgelegd. Daarbij is duidelijk gezocht naar een nieuw plan. Rekening houdend met onze voorkeuren, en na afstemming met de gemeente, is een verdere uitwerking gemaakt. In februari hebben wij een en ander gepresenteerd gekregen, en - eerlijk gezegd - waren wij opgetogen over de voorlopige uitwerking.

Wij zijn in afwachting van een verdere uitwerking, maar graag lichten wij een tipje van de sluier op. Er komen wel drie gebouwen. Het gebouw (F) aan de zijde van de Badhuisweg correspondeert met het monument voor wat betreft stijl en hoogte, en staat op voldoende afstand van de weg om het zicht op het monument te behouden. De gebouwen (G en H) aan de zijde van de Kwekerijweg zijn kruisvormig en gaan als het ware het gesprek aan met het duinlandschap. Wat betreft bouwstijl staan ze apart van het monument.

Over de parkeerbehoefte zal het laatste woord nog niet zijn gezegd. Maar wij zijn zeer tevreden over het besluit om parkeren zoveel mogelijk onder de grond te brengen. Daarmee kan op maaiveldniveau meer groen worden aangebracht. De inrit van de parkeergarage aan de zijde van de Kwekerijweg komt zo dicht mogelijk bij de inrit van het terrein.

Wij zien uit naar verdere informatie van Impact Vastgoed.

Namens de Plesmancommissie, Ben J.M. Giesen

voorzitter

Het resultaat van de onderhandelingen: 
Overeenkomst en kaderdocument Plesmanduin!

Vaststellingsovereenkomst Plesmanduin.pdf

Gebruik de knop (rechtsboven in het document) om het in zijn geheel op nieuw tabblad te openen.

Werkbezoek Commissie Ruimte (6 juli 2020)

Wij hebben leden van de Commissie Ruimte (van de Gemeenteraad) uitgenodigd voor een werkbezoek om onze visie op de herontwikkeling van het Plesmanduin, de resultaten van de enquête onder wijkbewoners, en onze zorgen toe te lichten. Daarbij hebben wij verzocht om zo spoedig mogelijk de verantwoordelijke wethouder te bevragen op de planologische procedure, en na te gaan of de plannen voor Plesmanweg 1-6 in een rijksbeschermd stadsgezicht passen binnen de ontwikkeling van de stad met ruimte voor groen. De brochure die wij aan deelnemers hebben uitgereikt kunt u hier inzien.

Antwoord van College van burgemeester en wethouders (23 juni 2020)

Het College B&W heeft in een brief gereageerd op het verzoek van de Plesmancommissie om de anterieure overeenkomst tussen gemeente en Plesmanweg B.V. te ontbinden (met daarbij gevoegd het verzoek van een buurtbewoner om de milieueffecten van sloop van de Saxofoon en nieuwbouw nauwkeurig in beschouwing te nemen). De kern van de brief is dat Impact Vastgoed met de kritiekpunten over bovengronds parkeren, groen en architectuur aan de slag is gegaan om te komen tot een aangepast ontwerp. Dat ontwerp moet zorgen voor een betere aansluiting op het beleid en de doelstellingen van de gemeente en op de belangen van de buurt.

In beroep tegen vergunning verbouwen monument (15 april 2020)

Aangezien de Plesmancommissie geen antwoord van de wethouder of het College B&W heeft ontvangen op de kenbaar gemaakte bezwaren tegen de nieuwbouwplannen en tegen de anterieure grondexploitatie-overeenkomst, heeft de commissie besloten in beroep te gaan bij de bestuursrechter tegen de vergunning voor verbouwen van het monument. De belangrijkste reden voor het beroep is dat in de bezwaarprocedure tegen functiewijziging de ACB heeft gesteld dat de planontwikkeling voor het gehele gebied aan de orde komt [bij de besluitvorming over de nieuwbouwblokken en] bij de beoordeling van de aangevraagde omgevingsvergunningen voor de Activiteiten Bouwen en Wijzigen Rijksmonument voor het bestaande hoofdgebouw. Het college B&W heeft aangegeven het eens te zijn met de door de commissie gegeven motivering. In de omgevingsvergunning komt de planontwikkeling voor het gehele gebied echter niet aan de orde.

Advies welstandscommissie nieuwbouwplannen (4 maart 2020)

Bij de behandeling van de beginselaanvraag voor "het bouwen van 3 woongebouwen ter plaatse van het achterterrein behorende bij het deels te slopen niet monumentale deel van het kantoorgebouw Plesmanweg 1 tot en met 6" hebben leden van de Plesmancommissie ingesproken: Vivienne Scheltema, Frans Jansen en adviseur Hans van Beek. Na beraad luidt het advies van de welstandscommissie als volgt: De commissie kan niet instemmen met de nu voorgestelde opzet van de nieuwbouw achter het monumentale vm. KLM-hoofdkantoor. In relatie tot dit monument en in relatie tot het (nieuwe) landschap is de opzet te formeel. Dit wordt veroorzaakt door slechts enkele, maar essentiële keuzes.

Het KLM-gebouw en de uitbreiding van dat gebouw staan informeel op de kavel, meanderen als het ware boven het landschap. En dat landschap is op zijn beurt informeel, een glooiend duinlandschap. Enkel het water dat de kavel doorsnijdt, de vaart naar de kwekerij, is een duidelijke ingreep in het landschap.

Het voorstel neemt de vaart als aanleiding voor een orthogonale configuratie van volumes en paden en als focus van twee van de drie volumes door ze met een hoogteaccent op het water te richten. Het voorstel monumentaliseert het water – slechts een transportvaart – en wordt zo zelf te monumentaal naast het echte monument: het KLM-kantoor.

De commissie vraagt een luchtigere opzet van het landschap en van de gebouwen. Beide zouden zich los moeten maken van de vaart, zich daarboven moeten bevinden, zoals het KLM-hoofdkantoor in het landschap en over het water meandert.

In het landschap bevinden zich nog te veel parkeerplaatsen.

De voorgestelde architectuur is helder. Het gevelconcept met een duidelijke knip tussen een zwaarder basement en een meer luchtige bovenbouw verhoudt zich goed tot het KLM-gebouw. De voorgestelde variatie aan materialen en het palet van die materialen sluit mooi aan bij (de kwaliteit van) het KLM-kantoor, zonder dat gebouw te imiteren. Het monument en de nieuwbouw hebben elk een eigen gezicht én zijn een ensemble.

Standpunten en verwachtingen (12 februari 2020)

Om misverstanden te voorkomen heeft de Plesmancommissie in een brief aan wethouder Revis aangegeven dat het Bouwplan van Impact Vastgoed in strijd is met de Nota van Uitgangspunten, dat de bouwmassa van de Saxofoon uitgangspunt dient te zijn voor nieuwbouw, en dat er sprake is van misleidende informatie gelet op de brief aan de Commissie Ruimte en de anterieure grondexploitatie-overeenkomst tussen Gemeente en Impact Vastgoed.

Enquête (medio januari 2020)

Van 17 tot 27 januari is een enquête gehouden over de plannen voor het Plesmanduin. De antwoorden van 177 respondenten in de wijk Duttendel en Wittebrug vindt u hier. De resultaten zijn kenbaar gemaakt aan Impact Vastgoed en de gemeente. In het overleg met Impact Vastgoed op 3 februari is duidelijk geworden dat Impact Vastgoed en Plesmancommissie niet tot overeenstemming zullen komen wat betreft de hoeveelheid nieuwbouw.

Op 5 februari is in het gesprek met wethouder Revis aangegeven dat interventie van hem noodzakelijk is om tot een acceptabele stedenbouwkundige ontwikkeling van het Plesmanduin te komen: zie de notitie. In onderstaande beelden is aangegeven wat verschillen zijn tussen bouwplannen van Impact Vastgoed en het voorstel van de Plesmancommissie in april 2018.

Wijkbijeenkomst n.a.v. het definitieve ontwerp (9 december 2019)

In november heeft Impact Vastgoed via een eenmalige nieuwsbrief voor de bewoners van Duttendel en Wittebrug haar definitieve plannen voor het Plesmanduin bekendgemaakt. Teneinde reacties uit de wijk te vernemen heeft de Plesmancommissie een uitnodiging verstuurd voor een wijkbijeenkomst in de aula van Oldeslo. Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst (zie verslag) heeft de commissie een brief naar Impact Vastgoed gestuurd.

Nieuwsbrief van de wijkvereniging (10 september 2019)

In deze nieuwsbrief leest u de stand van zaken: op de grens van een redelijk compromis!

Nieuw ontwerp (3 juli 2019) en gesprek met Impact Vastgoed (7 augustus)

Stedenbouwkundig architect Peter Trimp heeft voorgesteld om - als thema voor de hoofdstructuur van nieuwbouw - de sprank als uitgangspunt te nemen en als het ware een poort te creëren door middel van twee torens van ca. 35 meter hoog aan weerszijden van de sprank. De Plesmancommissie staat zonder meer afwijzend tegen de voorgestelde nieuwbouw met torens aan weerszijden van de sprank. Dat heeft zij in haar brief d.d. 13 juli en in een daaropvolgend gesprek met Impact Vastgoed op 7 augustus duidelijk gemaakt. De resultaten van dat gesprek - de projectontwikkelaar geeft aan niet open te staan voor onze voorstellen - zijn gemeld aan de gemeente. Ons inziens is een vervolggesprek met wethouder Revis onvermijdelijk.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard, wel aandacht voor een goede ruimtelijke ordening (11 juli 2019)

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich laten adviseren door de Adviescommissie bezwaarschriften. De samenvatting van het advies is: "De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kantoorfunctie naar diverse andere functies is op goede gronden genomen, en is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en het gemeentelijk beleid". Het college is het eens met de door de commissie gegeven motivering en verklaart daarom het bezwaarschrift ongegrond. De Plesmancommissie heeft weliswaar geen bezwaar tegen een functiewijziging van het monument, maar is van mening dat er onvoldoende zicht is op een goede ruimtelijke ordening in samenhang met nog te ontwikkelen nieuwbouw. Dat laatste wordt erkend door de gemeente, maar komt aan de orde bij de besluitvorming over de nieuwbouwblokken en bij de beoordeling van de aangevraagde omgevingsvergunningen voor de Activiteiten Bouwen en Wijzigen Rijksmonument voor het bestaande hoofdgebouw.

Hoorzitting Adviescommissie bezwaarschriften (14 mei 2019)

Bezwaren van meerdere wijkbewoners tegen bestemmingswijziging van het rijksmonument zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaren niet binnen de termijn van 6 weken zijn ingediend (een dag te laat). Het bezwaar van Frans Jansen (FJ) is op 22 januari ingediend en is in behandeling genomen door de ACB. Begin mei zijn door Plesmanweg B.V. en Gemeente verweerschriften ingediend en heeft FJ een nadere toelichting op zijn bezwaren gegeven. Voor de hoorzitting op 14 mei heeft FJ een pleitnotitie opgesteld, waarin hij nogmaals heeft benadrukt dat bij het verlenen van een vergunning voor een bestemmingswijziging voldaan moet worden aan de voorwaarde van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij is van belang dat de ruimtelijke ordening van het monument wordt bezien in het grotere kader van en in onlosmakelijke samenhang met nieuwbouw en omgeving. Zolang er nog geen definitieve plannen voor nieuwbouw zijn, kan de ruimtelijke ordening niet worden beoordeeld en mag volgens FJ geen vergunning worden gegeven. De Plesmancommissie schaart zich achter deze bezwaren. Formeel dient het bestuursorgaan binnen 18 weken te beslissen, dus uiterlijk 28 mei. 

Overleg met wethouder Revis (22 maart 2019)

In januari en februari heeft de Plesmancommissie bij het projectmanagement van de gemeente en bij de wethouder haar verontwaardiging kenbaar gemaakt over medewerking van de gemeente aan 25.315 m2 nieuwbouw. Daarnaast is het onaanvaardbaar indien de gemeente volstrekt voorbij gaat aan de weloverwogen inbreng van de Plesmancommissie. Wethouder Revis heeft projectontwikkelaar Impact Vastgoed en de Plesmancommissie uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Daar is nog eens duidelijk naar voren gebracht (zie de gespreksnotitie) dat de plannen voor nieuwbouw - ook na voorstellen van Impact Vastgoed om alle gebouwen lager te maken - een aantasting van de wijk betekenen. Die plannen zijn bovendien niet te harmoniëren met het coalitieakkoord (dat nieuwbouw moet aansluiten bij bestaande bebouwing en de omgeving) en met het beschermd stadsgezicht (met bijzondere aandacht voor het rijksmonument en het hoogwaardige landschappelijke beeld). Wethouder Revis heeft Impact Vastgoed uitgenodigd serieus in te gaan op de voorstellen van de Plesmancommissie: vergroot de afstand van een nieuw gebouw tot de Badhuisweg/Plesmanweg, bouw zoveel mogelijk op het grondvlak van de Saxofoon, en bouw niet hoger dan het monument.


Gespreksnotitie voor overleg met wethouder Revis inzake beginselplan Plesmanweg 1-6 op 22 maart 2019

Wij zijn blij met de poging van wethouder Revis om te zien of er openingen kunnen ontstaan in het vastgelopen overleg met Impact Vastgoed. 

Wij hebben in de afgelopen anderhalf jaar ernstige bezwaren geuit tegen de plannen voor herontwikkeling van het Plesmanduin. De bezwaren waren met de wijk afgestemd, ondersteund door onze stedenbouwkundig adviseur. De gemeente werd hierover geïnformeerd. 

In essentie: 

De ontworpen nieuwbouw is te veel, veel te hoog, en staat te dicht op bestaande historische bebouwing in de wijk. Vervanging van de Saxofoon – een laag maar ontsierend en afsluitend gebouw – vinden we prima. Wij spreken dan over een gebouw van ca. 15.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). 

Terug naar begin: 

In de brief van wethouder Revis aan de voorzitter van de Commissie Ruimte d.d. 5 juli 2017 is vastgelegd:

Referenties: 

Karakteristieken van dit beginselplan: 

Onze conclusie: 

Gelet op de verschillende ontwerpen van V8-architects en van Bos Hofman is de voorgestelde bouwmassa van 25.000 m2 bvo niet inpasbaar op het Plesmanduin. 

Alternatief: 

Wij hebben in april een alternatief aangedragen, dat wel draagvlak heeft in de wijk. Op onze ontwerp-optie hebben wij geen reactie ontvangen. 

Pas nu - na een jaar - wordt overwogen het ontwerp enigszins aan te passen. Dit is echter volstrekt onvoldoende. Vasthouden aan een veel te groot bouwvolume blijft een verkeerd uitgangspunt. Deze massaliteit past niet in deze wijk, past niet bij de historische bebouwing, en past niet bij de monumentale uitstraling van het Plesmangebouw. 

Op 10 april wordt dit beginselplan besproken in de jaarvergadering van de wijk. Wij vrezen ernstige onrust in de wijk. Bezwaarprocedures lijken onvermijdelijk. Een nieuw ontwerp is gewenst. 

Plesmancommissie

Inspreken bij de welstandscommissie (20 februari 2019)

Vooraf aan de behandeling in de welstands- en monumentencommissie (het verbouwen van het voormalige kantoorgebouw Plesmanweg 1 - 6 tot woon-, logies-, horeca-, sport-, en kantoorgebouw) heeft de Plesman-commissie de volgende tekst ingebracht: Onze echte zorg is de samenhang van oud- en nieuwbouw alsmede de dialoog die de nieuwbouw met de bestaande bebouwing van de buurt moet aangaan. Die zorg is met name gewekt door het ontbreken van een gemeentelijke stedenbouwkundige visie op het gehele gebied terwijl wel het aantal nieuwbouw-meters recent is opgevoerd (ten opzichte van de bieding). Zie verder. De welstandscommissie heeft aangegeven vooralsnog niet akkoord te zijn met de bouwplannen, onder meer met de volgende reden: "In de wetenschap dat er ideeën zijn over een substantiële wijziging van het niet-monumentale bouwdeel en het terrein rondom, is de (monumentale) terreininrichting niet goed in de context te beoordelen. De kern van deze locatie is een gebouw dat in het landschap staat. Het landschap, de terreininrichting kan daarom ook alleen als één geheel, binnen één voorstel beoordeeld worden." Zie de website.

Bezwaar tegen bestemmingswijziging (23 januari 2019)

De ontwikkelaar wil het rijksmonument een andere bestemming geven: van kantoor naar wonen, logies-, horeca-, sport- en kantoorfunctie. Daarvoor heeft hij een omgevingsvergunning aangevraagd. Die is verleend op 12 december en gepubliceerd in het Gemeenteblad van 14 december 2018. De Plesmancommissie heeft nadere gegevens opgevraagd over de verleende vergunning. Daaruit blijkt onder meer het volgende. Het rijksmonument krijgt een sportschool op verdieping -1 bij de hoofdentree van het gebouw. In het hoofdgebouw worden voor het merendeel sociale woningen gebouwd, bedoeld voor starters. Voor gebruikers van het monument is een parkeerbehoefte berekend van 280 parkeerplaatsen; er komen nog ca. 160 nieuwbouwappartementen bij; bij de gunning is aangegeven dat er 400 parkeerplaatsen op het gebied komen; er zijn derhalve te weinig parkeerplaatsen. De gemeente heeft met Impact Vastgoed een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten, waarin de gemeente een inspanningsverplichting afgeeft om ca 25.000 m2 nieuwbouw te realiseren; dat is volgens de Plesmancommissie niet inpasbaar in onze wijk. De wijkvereniging heeft bezwaar gemaakt.

Brief aan Impact Vastgoed en Gemeente-Projectmanagement (14 december 2018)

Op 27 november heeft de Plesman-commissie een presentatie gekregen van een nieuw ontwerp voor nieuwbouw. Na gedegen bestudering van de tekeningen heeft de commissie onder meer het volgende opgemerkt. Nieuwbouw met een hoogte van het monument moet op aanzienlijke afstand van de Plesmanweg-Badhuisweg blijven. Verder kan een toren worden gezien als beeldmerk van het ensemble, maar een hoge toren roept fundamentele vragen op met het oog op karakter en kwaliteit van onze wijk. En nieuwbouw zou ook moeten aansluiten bij villa's op het Hubertusduin. De commissie concludeert dat Impact Vastgoed gewoonweg teveel wil bouwen. Zie de brief met bijlage.

Nieuwsbrief van de wijkvereniging (21 november 2018)

In grote lijnen wordt aangeduid wat de stand van zaken is rond herontwikkeling van het voormalige KLM-gebouw en plannen voor nieuwbouw. Zie hier

Brief aan Impact Vastgoed en Gemeente-Projectmanagement (10 september 2018)

In een bespreking met Impact Vastgoed op 20 augustus is de Plesman-commissie geïnformeerd over een nieuw ontwerp voor de nieuwbouw op het Plesmanduin. Dat betreft 3 gebouwen (F, G en H) die in samenhang met het monument zijn gepositioneerd. Gebouwen F en H krijgen dezelfde hoogte als het middendeel C van het monument, en gebouw G krijgt een dubbele hoogte. In haar reactie heeft de Plesman-commissie onder meer aangegeven dat zij de hoogte van torenflat G buitenproportioneel acht en dus onaanvaardbaar. De commissie heeft geadviseerd aan Impact Vastgoed om dit nieuwe ontwerp in massa voldoende aan te passen en architectonisch zodanig uit te werken dat bij een presentatie aan de wijk een goed beeld kan worden verkregen, onder andere door aanzichten uit relevante gezichtshoeken. Zie de brief.

Brief aan Afdeling Projectmanagement van de Gemeente (16 mei 2018)

Via de “E-mailservice Berichten over uw buurt” is de Plesman-commissie op de hoogte gesteld van de aanvraag “Functiewijzing Monument Plesmanweg” d.d. 24 april 2018. De commissie heeft haar zorg uitgesproken over behandeling van de aanvraag zonder dat het gehele project in ogenschouw kan worden genomen. Zie de brief.

Brief aan Impact Vastgoed en Wethouder (23 april 2018)

De Plesman-commissie heeft een tweede brief aan Impact Vastgoed gezonden, in afschrift aan Boudewijn Revis, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte, en aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Reden is dat nadere informatie van Impact Vastgoed over plannen voor nieuwbouw uitblijft, en gevreesd wordt dat de wijk geconfronteerd gaat worden met een ontwerp dat grote weerstand gaat oproepen. De commissie wil laten zien dat het zeer wel mogelijk is nieuwbouw te ontwerpen dat kan rekenen op draagvlak in de wijk. Zie de brief met bijlage.

Visie van de Plesman-commissie (21 maart 2018)

Om duidelijk aan te geven vanuit welke visie (ofwel: wat willen we graag zien over 10 jaar) we gesprekken voeren met Impact Vastgoed, gemeente en omwonenden hebben we belangrijke ijkpunten op papier gezet. Zie hier.

Brief aan Impact Vastgoed en Wethouder (5 maart 2018)

De Plesman-commissie heeft een brief aan Impact Vastgoed gezonden, in afschrift aan Boudewijn Revis, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte, en aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. In de brief en bijlagen verwoordt de commissie haar zorgen over de op 1 februari aan omwonenden gedeelde plannen en informatie. De zorgen betreffen vooral het volume en de hoogte van de beoogde nieuwbouw. Zie de brief aan Impact Vastgoed met bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4.

Bijeenkomst wijkvereniging (15 februari 2018)

Na de presentatie aan omwonenden door Impact Vastgoed op 1 februari 2018 in Madurodam heeft de wijkvereniging samen met de Plesman-commissie een bijeenkomst voor de wijk georganiseerd om te toetsen wat het sentiment is bij de op 1 februari gepresenteerde plannen. De opkomst van circa 90 omwonenden is hoog. Jan Hartsink licht namens de Plesman-commissie de plannen tot zover bekend toe. Er worden veel vragen gesteld. Voor een groot deel van de aanwezigen was deze informatie nieuw: zij waren op 1 februari niet aanwezig. De commissie wil de input uit de wijk benutten voor een schriftelijke reactie aan Impact Vastgoed.

Zie het verslag van de wijkbijeenkomst dat door de wijkvereniging is opgesteld.

Impact Vastgoed heeft ten behoeve van deze wijkbijeenkomst een extra presentatie gemaakt met impressies en globale afmetingen van ontwerpen in augustus 2017 en februari 2018. Impact Vastgoed deelde deze presentatie onder groot voorbehoud. Eén van de redenen om voorzichtig te zijn met het communiceren van hoogtes en volumes is dat deze, indien op zichzelf gecommuniceerd, verwarring en discussie kunnen genereren. Zoals de architect op 1 februari heeft aangegeven: een compleet beeld met gevels en landschap is nodig, maar zover is het plan en bijhorende ontwerp begin februari 2018 nog niet. De aanvullende informatie van Impact Vastgoed staat op het besloten deel van plesmanduin.nl.

Tweede informatiebijeenkomst omwonenden (1 februari 2018)

De bijeenkomst was uitstekend georkestreerd. In het eerste deel van de avond stond het integrale plan en de status van het project centraal. Dit deel van de avond was gevuld met presentaties van de drie architecten en de juridisch deskundige. Er werd geschetst hoe Impact Vastgoed met het monument wil omgaan. Ook werd een nieuw voorlopig ontwerp getoond met vier nieuwe gebouwen in plaats van de 'Saxofoon'. Helaas ontbraken bij de presentatie een meer uitgewerkt schetsplan met maquette en heldere gegevens over volume, hoogte en plaatsing van de nieuwbouw. Het tweede deel van de avond stond in het teken van luisteren naar vragen en wensen van omwonenden. Een weergave van een en ander is te vinden op het besloten deel van plesmanduin.nl.

Tijdens de avond kreeg ook voorzitter Ben Giesen van de Plesman-commissie kort het woord. Hij gaf aan dat de commissie zich op tijd, in een vroeg stadium, een beeld wil vormen van de kwaliteiten en/of zorgpunten van het project en daarover in overleg wil blijven met Impact Vastgoed. 

Weergave kansen en zorgen (24 oktober 2017)

De commissie heeft na de eerste bijeenkomst voor omwonenden op 23 augustus enkele kansen en zorgpunten op papier gezet ter bespreking met Impact Vastgoed. Het verankeren van de monumentale uitstraling van het Plesmangebouw wordt als positief ervaren. Dat geldt evenzeer voor het vervangen van de “Saxofoon” door enkele nieuwe appartementsgebouwen, die meer passen in de directe omgeving van het monument. Ook het versterken van het groene karakter wordt gesteund door de commissie. Deze benadering past bij het kwalitatief groene karakter van de wijk en de verbinding met natuur- en groengebieden in de directe omgeving. Ook de multifunctionaliteit zoals voorzien in het project wordt als positief uitgangspunt ervaren: het kan de wijk verlevendigen. Er zijn echter ook zorgpunten: laat nieuwbouw los staan van het monument, parkeren moet ondergronds, in- en uitritten mogen niet leiden tot verkeersonveiligheid, en de hoge bebouwing (hoger dan is vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan) staat niet in verhouding met bebouwing in de directe omgeving van het project. Daarnaast zijn er nog andere punten van zorg. Lees de notitie van de commissie hier.

Eerste informatiebijeenkomst omwonenden (23 augustus 2017)

Bart Dura, partner bij Impact vastgoed, presenteerde op hoofdlijnen wat Impact Vastgoed voor ogen heeft met de herontwikkeling van het kantorencomplex aan de Plesmanweg. Daarna volgde architectenbureau V8 dat zichzelf introduceerde aan de hand van eerder werk. V8 gaf een eerste impressie van een mogelijk ontwerp voor de nieuwbouw. In de Scheveningen Bad Gazet is n.a.v. deze bijeenkomst een artikel verschenen.

Gunning aan Impact Vastgoed (5 juli 2017)

Bijna twee maanden later dan verwacht kwam het nieuws naar buiten dat Plesmanweg 1-6 aan Impact Vastgoed was gegund. Wethouder Revis stuurde naar aanleiding van deze gunning een brief aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. De Plesman-commissie was verrast: zij had in de periode voorafgaand aan de bieding geen enkel contact gehad met Impact Vastgoed en was dus niet geïnformeerd over mogelijke plannen.

Presentatie aan Rijksvastgoedbedrijf (Dewy Verhey) en Gemeente (Mark van Oosterhout) (19 april 2017)

In de periode maart-april 2017 is de wijkvereniging c.q. Plesman-commissie benaderd door verschillende projectontwikkelaars om hun plannen globaal voor te leggen en een eerste reactie van de wijk te vernemen. Op basis van die gesprekken heeft de commissie aan RVB en Gemeente laten weten welke plannen wellicht de meeste appreciatie vanuit de wijk zouden kunnen krijgen en wat pertinent op weerstand zou stuiten. Vanwege de vertrouwelijkheid van die gesprekken worden hier geen namen en plannen genoemd. Wel is van belang te vermelden dat de commissie ook de resultaten van een peiling onder wijkbewoners heeft getoond: over te accepteren hoogte van nieuwbouw in plaats van de Saxofoon.

Nota van Uitgangspunten (6 december 2016)

Op 7 december heeft wethouder Boudewijn Revis de nota van uitgangspunten naar de Commissie Ruimte gestuurd en daarbij het volgende opgemerkt: 

"Het RVB en de gemeente hebben op 6 juli jl. op de locatie Plesmanweg 1-6 een brainstormsessie georganiseerd, waarbij een afvaardiging van de wijkvereniging Duttendel Wittebrug aanwezig was. De start voor het verkoopproces is door het RVB aangekondigd bij de wijkvereniging. De wijkvereniging heeft veel interesse in de ontwikkelingen op de locatie en wil actief bij het verloop van het proces betrokken blijven. (…) Het RVB is inmiddels het verkoopproces gestart. De toekomstig eigenaar zal in de toekomst het bouwplan verder vormgeven en hierover met de wijk moeten communiceren. Indien het nieuwe initiatief voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de nota van uitgangspunten, zal de verruiming van het gebruik t.z.t. door de gemeente juridisch-planologisch worden gefaciliteerd door een wijziging van het vigerende bestemmingsplan aan uw commissie en raad voor te leggen."

Installatie Commissie vml KLM Gebouw (17 februari 2017)

De eerste samenkomst van de commissie vond plaats onder voorzitterschap van Tom Ensink. Ter voorkoming van eventuele (juridische) belangenverstrengeling is Tom Ensink op 21 augustus opgevolgd door Ben Giesen.

Het KLM gebouw, verkenning herbestemming Plesmanweg 1-6 (20 april 2016)

Het leek het bestuur van de wijkvereniging een goede gedachte om voorafgaand aan de verkoop van Plesmanweg 1-6 zich te verdiepen in wat er mogelijk stond te gebeuren met het gebouw. De wijkvereniging heeft daarom deskundigen David Struik en Joost Bomhoff bereid gevonden zelfstandig enkele gedachten hierover uit te werken, zonder overleg met de gemeente, rijksoverheid of potentiële kopers. Op de zeer goed bezochte algemene vergadering van de wijkvereniging van 20 april 2016 is deze studie door David Struik en Joost Bomhoff gepresenteerd.

De gedachten staan ook in een boekje dat is uitgedeeld tijdens de presentatie. In het boekje komt aan de orde wat het gebouw precies behelst, de geschiedenis van het gebouw, wat de planologische status is van het gebouw, en wat de procedure en de tijdlijn zal zijn. Er worden eveneens enige eerste algemene gedachten uitgewisseld over de mogelijke toekomst van het gebouw. We zijn inmiddels door onze voorraad boekjes heen. Maar een pdf versie kunt u hier bekijken.