Oostduinen Meijendel

Beschermd natuurgebied

De wijk Duttendel grenst, gescheiden door de Van Alkemadelaan en de Zwolsestraat, direct aan de Oostduinen. 

Het duingebied Oostduinen-Meijendel is onlangs door de Europese Commissie aangewezen als beschermd “Natura 2000 Network of Protected Sites” gebied in het kader van de 1992 Habitats Directive. Hieronder vindt u de betreffende informatie als uittreksel.

4.10 Natuurbeschermingswet 1998

De gebiedsbescherming van bijzondere natuurgebieden (Natura2000-gebieden) is geregeld in de Herziene Natuurbeschermingswet 1998. In oktober 2005 is deze wet in werking getreden. In januari 2006 is de formele aanwijzingsprocedure van Natura 2000-gebieden gestart. Na deze aanwijzing is daarmee de gebiedsbescherming uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. Daarmee vervalt de rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn in Nederland.

In Den Haag hebben we te maken met de Natura2000-gebieden:

Dit betreft Habitatrichtlijngebieden. Er zijn geen Vogelrichtlijngebieden in de gemeente Den Haag.

Indien ontwikkelingen en activiteiten in het plangebied een significant negatief effect kunnen hebben op een Natura2000-gebied, dient een habitattoets uitgevoerd te worden. In het bestemmingsplan dient aangegeven te worden in hoeverre de uitvoering van het plan belemmerd wordt door de verplichtingen vanuit de Natuurbeschermingswet.

De Oostduinen maken deel uit van het Natura2000-gebied Meijendel en Berkheide. Dit gebied is aangewezen voor de volgende habitattypen:

En voor de volgende soorten:

Wanneer in het kader van dit bestemmingsplan projecten of andere handelingen plaatsvinden zoals de vervanging van de spoelplassen, dient getoetst te worden wat de gevolgen zijn voor het Natura2000-gebied. Als er zeker geen significant negatief effect is op de habitats of de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, is er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig. 

Als er mogelijk een significant negatief effect is, is een vergunning nodig en dient ofwel een verslechtering- en verstoringtoets, ofwel een passende beoordeling uitgevoerd te worden. Voor wie het nader wil bestuderen: klik Hier